Get the Flash Player  to see this animation/video.

完整的4轴和6轴机器人系列

独一无二且系列齐全的4轴和6轴机器人,负载范围可从0.5kg直至190kg,工作行程从220mm到3680mm。

型号

额定负载

最大负载 *

工作行程

可重复精度

TP80

0.5 kg

1 kg

800 mm

±0.05 mm

型号

额定负载

最大负载 *

工作行程

可重复精度

TS20

0.5 kg

1 kg

220 mm

±0.01 mm

型号

额定负载

最大负载 *

工作行程

可重复精度

TS40

2 kg

8 kg

400 mm

±0.01 mm

型号

额定负载

最大负载 *

工作行程

可重复精度

TS60

2 kg

8 kg

600 mm

±0.01 mm

型号

额定负载

最大负载 *

工作行程

可重复精度

TS80

2 kg

8 kg

800 mm

±0.01 mm

型号

额定负载

最大负载 *

工作行程

可重复精度

TX40

1.7 kg

2.3 kg

515 mm

±0.02 mm

型号

额定负载

最大负载 *

工作行程

可重复精度

TX2-40

1.7 kg

2.3 kg

515 mm

±0.02 mm

型号

额定负载

最大负载*

工作行程

可重复精度

TX60

3.5 kg

9 kg

670 mm

±0.02 mm

TX60L

2 kg

5 kg

920 mm

±0.03 mm

型号

额定负载

最大负载*

工作行程

可重复精度

TX2-60

3.5 kg

9 kg

670 mm

±0.02 mm

TX2-60L

2 kg

5 kg

920 mm

±0.03 mm

型号

额定负载

最大负载 *

工作行程

可重复精度

TX90

7 kg

20 kg

1000 mm

±0.03 mm

TX90 L

6 kg

15 kg

1200 mm

±0.035 mm

TX90 XL

5 kg

9 kg

1450 mm

±0.04 mm

型号

额定负载

最大负载 *

工作行程

可重复精度

TX90

7 kg

20 kg

1000 mm

±0.03 mm

TX90 L

6 kg

15 kg

1200 mm

±0.035 mm

TX2-90XL

5 kg

9 kg

1450 mm

±0.04 mm

型号

额定负载

最大负载 *

工作行程

可重复精度
RX160

20 kg

34 kg

1710 mm

±0.05 mm

RX160 HD

20 kg

34 kg

1710 mm

±0.05 mm

RX160L

14 kg

28 kg

2010 mm

±0.05 mm

型号

额定负载

最大负载 *

工作行程

可重复精度

TX200

100 kg

130 kg

2194 mm

±0.06 mm

TX200 L

60 kg

100 kg

2594 mm

±0.1 mm

型号

额定负载

最大负载 *

工作行程

可重复精度

TX340 SH

165 kg

190 kg

3680 mm

±0.1 mm

型号

额定负载

最大负载 *

工作行程

可重复精度

RX90 喷涂

6 kg

11 kg

985 mm

±0.02 mm

RX90 L喷涂

3.5 kg

6 kg

1185 mm

±0.025 mm

型号

额定负载

最大负载*

工作行程

可重复精度

TX90喷涂

7 kg

20 kg

1000 mm

±0.03 mm

TX90 L喷涂

6 kg

15 kg

1200 mm

±0.035 mm

TX90 XL喷涂

5 kg

9 kg

1450 mm

±0.04 mm

型号

额定负载

最大负载 *

工作行程

可重复精度

RX160喷涂

20 kg

34 kg

1710 mm

±0.05 mm

RX160L喷涂

14 kg

28 kg

2010 mm

±0.06 mm

型号

额定负载

最大负载*

工作行程

前臂负载

TX250喷涂

5 kg

10 kg

2550 mm

8kg

型号

额定负载

最大负载 *

工作行程

可重复精度

TX40 注塑

1.7 kg

2.3 kg

515 mm

±0.02 mm

型号

额定负载

最大负载 *

工作行程

可重复精度

TX60注塑

3.5 kg

9 kg

670 mm

±0.02 mm

TX60 L注塑

2 kg

5 kg

920 mm

±0.02 mm

型号

额定负载

最大负载 *

工作行程

可重复精度

TX90注塑

7 kg

20 kg

1000 mm

±0.03 mm

TX90 L注塑

6 kg

15 kg

1200 mm

±0.035 mm

TX90 XL注塑

5 kg

9 kg

1450 mm

±0.04 mm

型号

额定负载

最大负载 *

工作行程

可重复精度

RX160 注塑

20 kg

34 kg

1710 mm

±0.05 mm

RX160L 注塑

14 kg

28 kg

2010 mm

±0.06 mm

型号

额定负载

最大负载*

工作行程

可重复精度

TX40 cr

1.7 kg

2.3 kg

515 mm

±0.02 mm

型号

额定负载

最大负载*

工作行程

可重复精度

TX60 cr/scr

3.5 kg

9 kg

670 mm

±0.02 mm

TX60L cr/scr

2 kg

5 kg

920 mm

±0.03 mm

型号

额定负载

最大负载 *

工作行程

可重复精度

TX90 cr/scr

7 kg

20 kg

1000 mm

±0.03 mm

TX90L cr/scr

6 kg

15 kg

1200 mm

±0.035 mm

TX90XL cr/scr

5 kg

9 kg

1450 mm

±0.04 mm

型号

额定负载

最大负载*

工作行程

可重复精度

RX130 cr

6 kg

10 kg

2185 mm

±0.05 mm

型号

额定负载

最大负载 *

工作行程

可重复精度

RX160 cr

20 kg

34 kg

1710 mm

±0.05 mm

RX160L cr

14 kg

28 kg

2010 mm

±0.06 mm

型号

额定负载

最大负载*

工作行程

可重复精度RX170 cr

30 kg

60 kg

1835 mm

±0.04 mm

RX170L cr

20 kg

45 kg

2135 mm

±0.05 mm

RX170HP cr

60 kg

65 kg

1835 mm

±0.04 mm

型号

额定负载

最大负载*

工作行程

可重复精度

TX40 stericlean

1.7 kg

2.3 kg

515 mm

±0.02 mm

型号

额定负载

最大负载*

工作行程

可重复精度

TX60 stericlean

3.5 kg

9 kg

670 mm

±0.02 mm

TX60L stericlean

2 kg

5 kg

920 mm

±0.03 mm

型号

额定负载

最大负载*

工作行程

可重复精度

TX90 stericlean

7 kg

20 kg

1000 mm

±0.03 mm

TX90L stericlean

6 kg

15 kg

1200 mm

±0.035 mm

TX90XL stericlean

5 kg

9 kg

1450 mm

±0.04 mm

型号

额定负载

最大负载*

工作行程

可重复精度

RX160 stericlean

20 kg

34 kg

1710 mm

±0.05 mm

RX160L stericlean

14 kg

28 kg

2010 mm

±0.06 mm

型号

额定负载

最大负载*

工作行程

可重复精度

TX60 he

3.5 kg

9 kg

670 mm

±0.02 mm

TX60L he

2 kg

5 kg

920 mm

±0.03 mm

型号

额定负载

最大负载*

工作行程

可重复精度

TX90 he

7 kg

20 kg

1000 mm

±0.03 mm

TX90L he

6 kg

15 kg

1200 mm

±0.035 mm

TX90XL he

5 kg

9 kg

1450 mm

±0.04 mm

型号

额定负载

最大负载*

工作行程

可重复精度

RX160 he

20 kg

34 kg

1710 mm

±0.05 mm

RX160L he

14 kg

28 kg

2010 mm

±0.06 mm

型号

额定负载

最大负载*

工作行程

可重复精度

TX200 he

100 kg

130 kg

2194 mm

±0.06 mm

TX200L he

60 kg

100 kg

2594 mm

±0.1 mm

特殊机器人: 机加工系列

型号

额定负载

最大负载*

工作行程

可重复精度

RX170 hsm

60 kg

65 kg

1835 mm

±0.04 mm

* 关于特殊配置,详情请咨询我们。